School of Liberal Arts Details

ข้อมูลสำนักวิชาศิลปศาสตร์

 

1. คำอธิบายสำนักวิชาอย่างย่อ

 • สำนักวิชาศิลปศาสตร์เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนทางด้านมนุษยศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรม มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการสู่ระดับนานาชาติ และเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี รวมถึงเป็นที่พึ่งของสังคม

2. ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักวิชา

2.1 ภารกิจ

สำนักวิชาศิลปศาสตร์มีภารกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่

 1. ด้านการเรียนการสอน โดยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสายวิชามนุษยศาสตร์และภาษาแก่นักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย รวมถึงรับผิดชอบหลักสูตรด้านมนุษยศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านภาษาและวัฒนธรรมทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา
 2. ด้านการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และภาษา
 3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และ
 4. ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนะธรรม

2.2 วิสัยทัศน์

 • สำนักวิชาศิลปศาสตร์มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านภาษา สังคม และวัฒนธรรม เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน

2.3 ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

 • สาขามนุษยศาสตร์ โดยเฉพาะด้านภาษา การสอนภาษา สังคม และวัฒนธรรม

3. ผลงานวิจัย

3.1 ด้านภาษา

ก. โครงการไวยากรณ์ไทยฉบับครอบคลุมภาษาย่อย (ทุนวิจัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)

ข. โครงการชื่อหมู่บ้านในอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย (ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน)

ค. โครงการผู้หญิงในโลกผู้ชาย : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ความเป็นหญิง ในนิตยสารสำหรับผู้ชายตามแนววาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (ทุนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

3.2 ด้านการสอนภาษา

ก. โครงการการใช้กลุ่มวรรณกรรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนภาษาอังกฤษชาวไทย (ทุนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

ข. โครงการการพัฒนาความสามารถในการเขียนและแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาด้วยวิธีการสอนโดยใช้หัวเรื่อง (ทุนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

ค. โครงการการใช้การเสริมต่อการเรียนรู้การเขียนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนอนุเฉทของนักเรียนระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 2 (ทุนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

3.3 ด้านสังคมและวัฒนธรรม

ก. โครงการวิถีชีวิตยั่งยืนในพื้นที่ปากอิงใต้ จังหวัดเชียงราย (ทุนสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา)

ข. โครงการวิจัยเชียงแสนเมืองสุนทรียภาพ : รูปแบบการพัฒนาเชียงแสนเพื่อรองรับผลกระทบจากการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย)
(ทุนสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

ค. โครงการอัตลักษณ์เครื่องถ้วยที่พบในเตาเผาพาน (ทุนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

4. เส้นทางอาชีพของบัณฑิต

4.1 ครู อาจารย์ในสถาบันการศึกษาทุกระดับ

4.2 นักวิชาการและนักวิจัยด้านมนุษยศาสตร์

4.3 ประกอบอาชีพในองค์กรเอกชนที่ต้องใช้ความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น ธุรกิจการบิน ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจท่องเที่ยว นักข่าว นักหนังสือพิมพ์

4.4 ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษา เช่น นักแปล ล่าม มัคคุเทศก์ นักเขียน ครูสอนพิเศษ

5. รายชื่อหน่วยงานที่มีความร่วมมือ

       ต่างประเทศ

5.1 Princeton In Asia

5.2 Brock University, Canada

5.3 Gakushuin University, Japan

5.4 Korea International Cooperation Agency (KOICA)

5.5 สถานทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย

5.6 สถานทูตสหรัฐอเมริการประจำประเทศไทย

5.7 สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย

      ในประเทศ

5.8 มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย

5.9 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

5.10 ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5.11 ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5.12 ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

5.13 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด จังหวัดเชียงราย

5.14 สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5.15 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

6. หลักสูตรที่เปิดสอนและรายละเอียดอย่างย่อ

6.1 ระดับปริญญาบัณฑิต

1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ มีทักษะในการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับนานาชาติ มีความสามารถในการคิด ลงมือปฏิบัติ แก้ปัญหา และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน และเป็นผู้เพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมจริยธรรม สามารถนำพาประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและมีบทบาทในระดับนานาชาติ

2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยเป็นหลักสูตรสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ หลักสูตรนี้ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการใช้ภาษาไทยเป็นสื่อในการทำความเข้าใจข้ามวัฒนธรรม ผ่านการเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทยทั้งในด้านขนบธรรมเนียบ ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิต

6.2 ระดับบัณฑิตศึกษา

 1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
 2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตเพื่อการพัฒนาวิชาชีพมุ่งผลิตนักวิชาการที่มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษระดับสูง เพื่อการสื่อสารในระดับนานาชาติ มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและมีภาวการณ์เป็นผู้นำสูง มีความรอบรู้และเท่าทันพลวัตของสถานการณ์โลก สามารถปรับตัวและตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่พึ่งของชุมชนและสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

7. ช่องทางติดต่อ

– เบอร์โทรศัพท์   0-5391-6731
โทรสาร             0-5391-6723