คุณภาพการศึกษา

 

ล่าสุด/Latest

  1. การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสำนักวิชา

    สำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสำนักวิชา เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2561 โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วุฒิชัย ธนาพงศธร, ดร.ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธุ์, ุอาจารย์ ดร.ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์ และหัวหน้าส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและ พัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้ On 28 August 2018, the school of Liberl Arts went through the regulatory quality assessment process by the...

ย้อนหลัง/Archived