ขอแสดงความยินดี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณพนักงานดีเด่น สายวิชาการและผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ บุญเคลือบ

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณพนักงานดีเด่น สายวิชาการและผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ บุญเคลือบ ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ในวันที่ 24 กันยายน 2561 เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

On the occasion of the celebration of the 20th Anniversary of Mae Fah Luang University, School of Liberal Arts would like to extend our warmest congratulations to Assistant Professor Dr. Pollavat Praphattong on receiving the certificate of exceptional academic membership. We also would like to express our heartfelt congratulations to Assistant Professor Wilailuck Boonkluab on receiving the certificate of recognition as a valuable contributor to build up the prestige of the university.

Add a comment