เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้จัดพิธีไหว้ครูสำนักวิชาศิลปสาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร M-Square โดยได้รับเกียรติจากรองคณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ รศ.ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ เป็นประธานในพิธี และมีผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจนนักศึกษาสำนักวิชาศิลปศาตร์ทั้ง 4 ชั้นปีเข้าร่วมพิธี

On 21 September 2018, the MFU Liberal Arts’ Student Uninion held the faculty’s Teacher Appreciation 2018 Event at Mok Kham Luang Room, M-square building. All faculty members together with the students joined the event and received a great honor from Vice Dean, Assoc. Prof. Dr. Sorabud Rungrojsuwan for delivering a warm welcom speech and leading the holy rituals according to the traditonal ceremony.\

 

Add a comment