การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสำนักวิชา

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสำนักวิชา เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2561 โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วุฒิชัย ธนาพงศธร, ดร.ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธุ์, ุอาจารย์ ดร.ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์ และหัวหน้าส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและ พัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้

On 28 August 2018, the school of Liberl Arts went through the regulatory quality assessment process by the Quality Assurance committee, namely Dr. Wuthichai Thanapongsathorn, Dr. Prasit Pongsuegpant, Dr. Piyatida Pianluprasidh, and the Head of MFU Quality Assurance and Curriculum Development division.

Add a comment