ศึกษาดูงานสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในด้านงานบริหารบุคคล งานประกันคุณภาพการศึกษา งานบริหารหลักสูตร งานธุการและงานสารบรรณ รวมทั้งการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบและเกิดความสุขในการทำงาน (Happy Work Place) เมื่อวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Add a comment