สำนักวิชาศิลปศาสตร์จัดกิจกรรมเนื่องในวาระ 19 ปี ในวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2561 โดยมีกิจกรรมทำบุญ และโครงการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สถิติการวิจัยทางภาษา” ทั้งนี้ ทางสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตรจารย์ ดร.พรรณิภา ศิวะพิรุฬห์เทพ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มาให้ความรู้เบื้องต้นในการประยุกต์ใช้สถิติในการวิจัยทางภาษา

To mark its 19th foundation anniversary, School of Liberal Arts organized an annual blessing ceremony and a special workshop on statistics and SPSS software during March 9-10, 2016. The workshop was led by Assoc. Prof. Dr. Panneepa Sivapirunthep, a lecturer from King Mongkut’s Institution of Technology Ladkrabang and a specialist in using statistics in research.

Add a comment