Internal Quality Assurance

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2554

องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ

องค์ประกอบที่ ๒ การผลิตบัณฑิต

องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา

องค์ประกอบที่ ๔ การวิจัย

องค์ประกอบที่ ๕ การบริการวิชาการ

องค์ประกอบที่ ๖ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

องค์ประกอบที่ ๘ การบริหารและการจัดการ

องค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2555

องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ

องค์ประกอบที่ ๒ การผลิตบัณฑิต

องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา

 องค์ประกอบที่ ๔ การวิจัย

องค์ประกอบที่ ๕ การบริการวิชาการ

องค์ประกอบที่ ๖ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

องค์ประกอบที่ ๘ การบริหารและการจัดการ

องค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ