กิจกรรมการศึกษา

 

ล่าสุด/Latest

  1. เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้จัดพิธีไหว้ครูสำนักวิชาศิลปสาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร M-Square โดยได้รับเกียรติจากรองคณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ รศ.ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ เป็นประธานในพิธี และมีผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจนนักศึกษาสำนักวิชาศิลปศาตร์ทั้ง 4 ชั้นปีเข้าร่วมพิธี On 21 September 2018, the MFU Liberal Arts’ Student Uninion held the faculty’s Teacher Appreciation 2018...

ย้อนหลัง/Archived