บริการชุมชน

 

ล่าสุด/Latest

  1. Teaching English to the Airport Search and Security Officers at MFU International Airport

    อาจารย์ ดร.วิลาวัณย์ จำปาแก้ว อาจารย์อรวรรณ วังสมบัติ อาจารย์รุ่งวิมล รุ่งโรจน์สุวรรณ อาจาย์ยชวดี ยิ้มอยู่ และ อาจารย์ Richard Albertson เดินทางไปอบรมภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจค้นและรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง วันที่ 30-31 สิงหาคม 2561 ณ ท่าอากาศนานาชาติแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย On 30-31 August 2018,...

ย้อนหลัง/Archived