ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ซึ่งได้เดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในด้านการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง (SALLC) ซึ่งมีอาจารย์ ดร.ชยาภรณ์ เคารพไทย และอาจารย์จิตรลดาวรรณ ศรีสุนทรไท ให้การต้อนรับในช่วงเช้า

จากนั้นช่วงบ่าย คณะศึกษาดูงานได้เดินทางมายังสำนักวิชาศิลปศาสตร์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลแนวทางการจัดทำแผนกับผู้บริหารสำนักวิชา การบริหารงานของมหาวิทยาลัย ตลอดจนงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ อาจารย์ ดร.ธนิษฐา รัศมีเจริญ อาจารย์ ดร.วิสันต์ สุขวิสิทธิ์ อาจารย์จิตรลดาวรรณ ศรีสุนทรไท และอาจารย์ธีรนุช อนุฤทธิ์ ให้การตอนรับ ณ ห้องประชุมสำนักวิชาศิลปศาสตร์

31 July 2018: A group of academic personnel from Prince of Songkhla University (Hat Yai Campus) was warmly welcomed by Dr. Chayaporn Kaoropthai and Ajarn Jitladawan Srisunthornthai from School of Liberal Arts, Mae Fah Luang University (MFU). In the morning, the group visited MFU’s Self-Access Learning Center (SALLC) with the aim to exchange knowledge and enhance managing systems between the two institutions.

Later in the afternoon, the group visited School of Liberal Arts to discuss and exchange information relating to planning, management and quality assurance with the School’s executives: Associate Professor Sorabud Rungrosuwan, Dr. Thanittha Rusmeecharoen, Dr. Wison Sukwisit, Ajarn Jitladawan Srisunthornthai and Ajarn Teeranuch Anurit.

Add a comment