การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 และได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับบัณฑิตศึกษา (สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก) เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา พัดเกตุ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรพงษ์ บึงไกร และหัวหน้าส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้

Bachelor of Arts Program in English of school of Liberal Arts was evaluated the internal quality of education on July 12th, 2018. Also, Master of Arts program and Doctor of Philosophy program in English for Professional Development were evaluated on July 13th, 2018. The committees for this internal assessment included Assoc. Dr. Wattana Padgate from Narasuan University; Pitsanulok, Aj. Dr. Piyatida Pianluprasidh, Asst. Weerapong Bungkrai, and the chief of the Quality Assurance and Curriculum Development Division.

Add a comment