คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่บริหาร ศึกษาดูงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ อินทราไสย คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และเจ้าหน้าที่สำนักวิชา เดินทางไปศึกษาดูงานหัวข้อ “Happy Workplace ณ มหาวิทยาลัยมหิดล และ หัวข้อ “แผนพัฒนาบุคลากร” ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี เมื่อวันที่ 28-29 มิถุนายน 2561

 

Asst. Prof. Dr. Jiraporn Intrasai, Dean of School of Liberal Arts,

Vice Dean, Assistant Dean and staffs visited Mahidol University on the topic “Happy Workplace” on 28 June]2018. And on 29 June,2018, they visited Silpakorn University, Faculty of Management, The Phetchaburi Campus on “Human Development Plan”.

Add a comment