ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาขาภาษาต่างประเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รองศาสตราจารย์ ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ, อาจารย์ ดร.อลันด์ คงไทย, อาจารย์ธีรนุช อนุฤทธิ์, อาจารย์ ดร.อติมา แก้วสอาด และอาจารย์ตรัยธนา เชาวนปรีชา เป็นตัวแทนสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาขาภาษาต่างประเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง เมื่อวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา

 

On Tuesday 3rd July 2018, the School of Liberal Arts by Associate Professor Dr.Sorabud Rungrojsuwan, Associate Dean, School of Liberal Arts, Aj. Dr.Allan Kongthai, Aj. Teeranuch Anurit, Aj.Dr. Atima Kaewsa-ard and Aj.Traithana Chaovanapricha gave a warm welcome to executive staff and faculty members from School of Foreign Languages Institute of Social Technology Suranaree University of Technology, resulting in fruitful discussion session regarding English program, general education English courses and SALLC operation.

Add a comment