สำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมบุคลากรด้านระบบพัฒนาแลเทคนิคการบริหารสำนักวิชาฯ เพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบบริหารการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินที่คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)กำหนด เพื่อเป็นการประกันคุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องทุกหลักสูตร โดยเชิญ ศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย ธนาพงศธร เป็นวิทยากรพิเศษ ในวันที่ 20-21 มิ.ย. 2561  ณ ห้องคำมอกหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

The school of Liberal Arts organizes the qualitify staff and school administrative technics workshop to increase the quality of teaching and to develop the educational system management which focuses on the quality and standard of education according to the evaluation of the Director of Higher Education Plans for quality assurance of all programs by Dr. Wuthichai Thanapongsathorn, special guest speaker on June 20-21th 2018 at Mokkhamlung Room, Mae fah luang University.

Add a comment