ด้วย คณะผู้บริหารและอาจารย์ จาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เข้ามาศึกษาดูงานด้านการจัดการระบบการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ หมวดรายวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป และศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 10.00-13.00 น. ณ SALLC

On Thursday 15 March 2018, the School of Liberal Arts gave a warm welcome to executive staff and faculty members from Rajamangala University of Technology Lanna Chiangmai, resulting in fruitful discussion session regarding English program, general education English courses and SALLC operation.

Add a comment