สำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้ดำเนินโครงการสานสัมพันธ์เพื่อยกระดับการบริหารงานสำนักวิชาศิลปศาสตร์ (การจัดทำยุทธศาสตร์สำนักวิชา) โดยได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ด้านการบริหาร และการวางแผนยุทธศาสตร์ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
 1.ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วุฒิชัย ธนาพงศธร
 2.ดร.ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธุ์
 3.รองศาสตราจารย์ ดร. ดุษณี ธนะบริพัฒน์
 เมื่อวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมวนาสวรรค์ ศูนย์วนาศรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

School of Liberal Arts held an Annual Project Designing Workshop to enhance relationship between school’s staffs and administration (Strategic plan). In that occasion, we had the honor to welcome three specialists who gave us knowledge of administration and project designing as follows;
 1.Prof.Wuttichai Thanapongsathorn
 2.Dr.Prasit Pongruengphant
 3.Assoc. Prof. Dr. Dusanee Thanaboripat
The workshop was held on February 24-25, 2018 at Wanasawan meeting room, Wanasom Resort.

Add a comment