อาจารย์ณชญาดา ศรีธรรม อาจารย์ณัญฉรียา รัตนพันธ์ และอาจารย์พิทักษ์ ตระกูลสว่าง เดินทางไปเป็นวิทยากรกิจกรรมติวก่อนสอบ O-NET ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

On February 1, 2018, Aj.Nachayadar Srithum, Aj. Nanchareeya Ratanabhan, and Aj.Pitak Tragoolsawang helped Mathayomsuksa 3 students at Padadwittayakom School, Chiang Rai, review English contents for the 2018 O-NET English exam.

 

 

Add a comment