สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ร่วมจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนบ้านเทอดไทย English program, School of Liberal Arts held an English Camp at Bantherdthai School, Mae Fah Luang district, Chiang Rai

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ร่วมจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนบ้านเทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และเจตคติในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 150 คน
English program, School of Liberal Arts held an English Camp at Bantherdthai School, Mae Fah Luang district, Chiang Rai on Thursday 25 January 2018. The camp was to encourage students to use English in daily life and create positive attitude of students towards English. There were 150 students attending the camp.

Add a comment