อาจารย์ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดงในกลุ่มงาน design showcase ในงาน Bangkok design week 2018

อาจารย์ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดงในกลุ่มงาน design showcase ในงาน Bangkok design week 2018 ซึ่งเป็นผลงานวิจัย การออกแบบเครื่องประดับจากตำราการทำนายด้วยกระดูกไก่ ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 4กุมภาพันธ์ 2561 ณ Thailand Creative & Design Center (TCDC) กรุงเทพมหานคร

Aj. Dr. Pollavat Praphattong were nominated to present his research article regarding The Manuscript of the Chicken Bones Divination towards Accessory Designs in the Design Showcase, Bangkok Design Week 2018 during 27 January 2018 – 4 February 2018 at Thailand Creation & Design Center (TCDC), Bangkok.

Add a comment