ดร.วิสันต์ สุขวิสิทธิ์ อาจารย์สุทธา รัตนศักดิ์ และอาจารย์พรรณวดี รัตนศักดิ์ เป็นกรรมการโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ดร.วิสันต์ สุขวิสิทธิ์ อาจารย์สุทธา รัตนศักดิ์ และอาจารย์พรรณวดี รัตนศักดิ์ เป็นกรรมการโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชันมัธยมศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ระหว่างวันที่ 22-26 มกราคม 2561 ณ โรงแรม Alexander กรุงเทพฯ

Aj. Dr. Wison Sukwisith, Aj. Suttha Rattanasak, and Panwadee Rattanasak were invited to join the panel of honorable committee for selecting the excellent students in the field of Thai Language skills competition from many local high schools. The competition was the final round which was held at Alexander hotel in Bangkok during 22-26 January 2018 by Department of Local Administration, Ministry of the Interior.

Add a comment