นักศึกษาสำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้รับรางวัล ผลงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพดีเด่น ประเภทโครงการ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ Students from School of Liberal Arts have been rewarded the outstanding project award under the field of Social Sciences, Humanities and Management

นักศึกษาสำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้รับรางวัล ผลงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพดีเด่น ประเภทโครงการ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ จากการประชุมตัดสินผลงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพดีเด่น เมื่อวันที่่ 28 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ดังนี้

1. รางวัลที่ 2 นางสาวโชติกา รัตนพนาวงษ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ชื่อโครงงาน: คู่มือการให้คำแนะนำ (Learner Assistant Manual)
สถานประกอบการ: ศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง (SALLC) สำนักวิชาศิลปศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์ธนพงษ์ สมบัติ

2. รางวัลชมเชย นางสาวนรินทร กาวีเขต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ชื่อโครงงาน: การศึกษาการทำงานของภาคพื้นดินของสายการบินการ์ตาร์ แอร์เวย์ เพื่อการทำงานเกิดประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดทั้งแก่ผุ้ใช้บริการและองค์กร
สถานประกอบการ: สายการบินการ์ตาร์ แอร์เวย์
อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์เชาว์ประภา ลักขณาศรีวงศ์

On 28 November 2017,
Students from School of Liberal Arts have been rewarded the outstanding project award under the field of Social Sciences, Humanities and Management in the Professional Experience fair, arranged by the Division of Cooperative Education and Professional Experience.

1. 2nd prize: Miss Chotika Rattanapanawong, English major
Project Name: Learner Assistant Manual
Institution: Self-Access Language Learning Center (SALLC), School of Liberal Arts
Advisor: Aj. Thanapong Sombat

2. Honorary Mention: Miss Narintorn Kaweeket, English major
Project Name: The Study of Ground Operation of Qatar Airways for Making the Most Effective and Beneficial Service for Customers and Organizations.
Company: Qatar Airways
Advisor: Aj. Chaoprapha Lukkhanasriwong

Add a comment