คณาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้ถวายความรู้และเทคนิคการสอบระดับชาติ O-NET ให้แก่สามเณร

คณาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย ได้แก่ อาจารย์พวงผกา ธรรมธิ อาจารย์ ดร.ภัททิรา วิภวภิญโญ อาจารย์ ดร.วิสันต์ สุขวิสิทธิ์ และอาจารย์วรรณรินทร์ วินิจกิจเจริญ และกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ ได้แก่ อาจารย์ ดร.อลันด์ คงไทย และอาจารย์ตรัยธนา เชาวนปรีชา ได้ถวายความรู้และเทคนิคในการสอบระดับชาติ O-NET ให้แก่สามเณร กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เขต 4 สังกดัสำนักงานพระพุทธศาสนา ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จำนวน
143 รูป เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

On 20 January 2018, Lecturers from School of Liberal Arts, namely, Aj. Phuangphaka Thammathi , Aj.Dr.pattira Vipavapinyo, Aj.Dr.Wison Sukwisit and Aj.Wannarin Winidgidjaroen (Thai language lecturers), Aj. Dr. Alan Kongthai and Aj.Traithana Chaovanapricha (English lecturers), went to teach and share techniques in tackling with the O-NET national examination for teen monks, as part of the academic service. There are approximately 143 teen monks joining this Tutoring Workshop at Phra Pariyatidhamma School, Chiang Khong Distric, Chiang Rai Province, General Education Department, Group Four, Office of Buddhism.

Add a comment