การตรวจประกันคุณภาพระดับสำนักวิชา

การตรวจประกันคุณภาพระดับสำนักวิชา

โดย ศาสตราจารย์ นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร ดร.ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธุ์

และ ดร.ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์

ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2560

Add a comment