ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิไลลักษณ์ บุญเคลือบ อาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาภาษาและวัฒนธรรมไทย ได้รับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตรบุคคลสำคัญของโลก” ประจำปี 2560 ประเภทอาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิไลลักษณ์ บุญเคลือบ ได้รับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดี มีคุณธรรม ครั้งที่ 32 ประจำปี 2560  ประเภทอาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม มีผลงานดีเด่น ในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา (โล่เกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติทองคำ) ซึ่งมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ร่วมกับหน่วยราชการ และองค์การสาธารณกุศลต่าง ๆ จัดขึ้น เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรมของ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิไลลักษณ์ บุญเคลือบ มีผลงานและได้การยอมรับด้านการสอนภาษาไทย โดยมีการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยที่มีลักษณะบูรณาการกับศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องครอบคลุมการใช้ภาษาไทยที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรมและสังคม การศึกษาวรรณกรรมที่เน้นการใช้ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งอบรมสั่งสอนให้นักศึกษามีทั้งความรู้ควบคู่กับการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม มีการกำหนดเนื้อหา องค์ความรู้ หลักในรายวิชาทักษะภาษาไทย ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมภูมิภาคในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด และจินตนาการ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์คือ นักศึกษาสามารถใช้ภาษาไทยในการนำเสนออย่างสร้างสรรค์ พัฒนาให้มีศักยภาพสูงในด้านการสื่อสาร

Add a comment