Thailand TESOL 2017

16265727_10202786384536697_7947667310564604829_nThai TESOL 2017
ELT Leadership Management Certificate Program at Ambassador Hotel, Bangkok

ดร.ศศิมา จารุบุษป์ ดร.วิลาวัณย์ จำปาแก้ว อาจารย์เบญจมาศ ฐานะสุนทรฤกษ์ และอาจารย์อรวรรณ วังสมบัติ เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง ELT Leadership Management Certificate Program ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2560 ณ โรงแรม The Ambassador

 

 

Add a comment