สุมาคารวะ สระเกล้าดำหัว – Cultural Event on Thai New Year

Faculty members, staff and students of School of Liberal Arts gathered on April 22, 2016 in a traditional Lanna Thai Ritual – สูมาคารวะ สระเกล้าดำหัว (a kind of elderly appreciation – asking for forgiveness from the elder and more senior, and the elder and more senior will bless the younger and splash a small amount of water on their head). There were also washing the Buddha image ritual, traditional Lanna dance, and local snack and food for participants.
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสำนักวิชาศิลปศาสตร์ร่วมกันจัดพิธีสูมาคารวะ สระเกล้าดำหัวขึ้นในวันที่ 22 เมษายน 2559 เพื่อขอขมาและขอพรจากคณบดีและอาจารย์อาวุโส ภายในงานมีการสรงน้ำพระ การแสดงฟ้อนโดยนักศึกษา และมีของว่างพื้นเมืองแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่มาร่วมงาน