ผลการถอดบทเรียนเรื่องแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ในหัวข้อ การถอดบทเรียนเรื่องแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาในวันที่ 24 มิ.ย. 58 ที่ผ่านมา โดยมีเนื้อหาโดยสรุปดังแสดง