ข่าวล่าสุด

ขอแสดงความยินดี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณพนักงานดีเด่น สายวิชาการและผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ บุญเคลือบ

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณพนักงานดีเด่น สายวิชาการและผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ บุญเคลือบ ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ในวันที่ 24 กันยายน 2561 เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง On the occasion of the celebration of the 20th Anniversary of Mae Fah Luang University, School of Liberal Arts would like to extend our...

read more

ประชาสัมพันธ์

 

 1. ศึกษาดูงานสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

  ศึกษาดูงานสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

  คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในด้านงานบริหารบุคคล งานประกันคุณภาพการศึกษา งานบริหารหลักสูตร งานธุการและงานสารบรรณ รวมทั้งการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบและเกิดความสุขในการทำงาน...

  read more

 2. ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

  ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

  สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในวันที่ 31 กรกฎาคม...

  read more

 more posts


คุณภาพการศึกษา

 


more posts

บริการชุมชน

 

 1. อาจารย์สิริกร บำรุงกิจ เดินทางไปแนะแนวการทำข้อสอบโอเนตวิชาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม จำนวน 80...

  read more

 2. อาจารย์ณชญาดา ศรีธรรม อาจารย์ณัญฉรียา รัตนพันธ์ และอาจารย์พิทักษ์ ตระกูลสว่าง เดินทางไปเป็นวิทยากรกิจกรรมติวก่อนสอบ...

  read more

more posts


กิจกรรมการศึกษา

 

 1. เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้จัดพิธีไหว้ครูสำนักวิชาศิลปสาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561...

  read more

 2. การประเมินการนำเสนองานการปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

  การประเมินการนำเสนองานการปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

  เมื่อวันที่ 2 ก.ย.2561 คณาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมกันประเมินการนำเสนองานการปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4...

  read more


more posts

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 1. สำนักวิชาศิลปศาสตร์จัดกิจกรรมเนื่องในวาระ 19 ปี ในวันที่ 9 – 10...

  read more

 2. วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-11.00 น....

  read more


more posts