ข่าวล่าสุด

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ซึ่งได้เดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในด้านการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง (SALLC) ซึ่งมีอาจารย์ ดร.ชยาภรณ์ เคารพไทย และอาจารย์จิตรลดาวรรณ ศรีสุนทรไท ให้การต้อนรับในช่วงเช้า จากนั้นช่วงบ่าย คณะศึกษาดูงานได้เดินทางมายังสำนักวิชาศิลปศาสตร์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลแนวทางการจัดทำแผนกับผู้บริหารสำนักวิชา การบริหารงานของมหาวิทยาลัย ตลอดจนงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ อาจารย์ ดร.ธนิษฐา รัศมีเจริญ อาจารย์ ดร.วิสันต์ สุขวิสิทธิ์ อาจารย์จิตรลดาวรรณ ศรีสุนทรไท และอาจารย์ธีรนุช อนุฤทธิ์ ให้การตอนรับ ณ ห้องประชุมสำนักวิชาศิลปศาสตร์ 31 July 2018: A group of academic personnel from...

read more

ประชาสัมพันธ์

 

 1. ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

  ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

  สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในวันที่ 31 กรกฎาคม...

  read more

 more posts

วิชาการ

 


more posts


บริการชุมชน

 

 1. อาจารย์สิริกร บำรุงกิจ เดินทางไปแนะแนวการทำข้อสอบโอเนตวิชาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม จำนวน 80...

  read more

 2. อาจารย์ณชญาดา ศรีธรรม อาจารย์ณัญฉรียา รัตนพันธ์ และอาจารย์พิทักษ์ ตระกูลสว่าง เดินทางไปเป็นวิทยากรกิจกรรมติวก่อนสอบ...

  read more

more posts


ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 1. สำนักวิชาศิลปศาสตร์จัดกิจกรรมเนื่องในวาระ 19 ปี ในวันที่ 9 – 10...

  read more

 2. วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-11.00 น....

  read more


more posts