ข่าวล่าสุด

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 และได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับบัณฑิตศึกษา (สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก) เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา พัดเกตุ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรพงษ์ บึงไกร และหัวหน้าส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้ Bachelor of Arts Program in English of school of Liberal Arts was evaluated the...

read more

ประชาสัมพันธ์

 

 more posts

วิชาการ

 


more posts


บริการชุมชน

 

 1. อาจารย์สิริกร บำรุงกิจ เดินทางไปแนะแนวการทำข้อสอบโอเนตวิชาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม จำนวน 80...

  read more

 2. อาจารย์ณชญาดา ศรีธรรม อาจารย์ณัญฉรียา รัตนพันธ์ และอาจารย์พิทักษ์ ตระกูลสว่าง เดินทางไปเป็นวิทยากรกิจกรรมติวก่อนสอบ...

  read more

more posts


กิจกรรมการศึกษา

 


more posts

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 1. สำนักวิชาศิลปศาสตร์จัดกิจกรรมเนื่องในวาระ 19 ปี ในวันที่ 9 – 10...

  read more

 2. วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-11.00 น....

  read more


more posts