ข่าวล่าสุด

Mr. Hartmann, Our Alumnus Pride

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 Mr. Dylan J Hartmann ศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 BKKLIT Translation Prize ประจำปี 2018 ประเภทร้อยแก้ว (Fiction) จากผลงานแปลเรื่อง ‘The Man With His Back to the Tsunami’ ซึ่งแปลจากงานเขียนของ จิรภัทร อังศุมาลี Mr. Dylan J Hartmann เป็นชาวออสเตรเลีย สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย ในปีการศึกษา 2553 โดยเป็นนักศึกษารุ่นแรกของสาขาวิชาฯ ปัจจุบันทำงานแปลงานเขียนภาษาไทย-อังกฤษอย่างต่อเนื่อง 16 October 2018...

read more

ประชาสัมพันธ์

 

 1. ศึกษาดูงานสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

  ศึกษาดูงานสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

  คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในด้านงานบริหารบุคคล งานประกันคุณภาพการศึกษา งานบริหารหลักสูตร งานธุการและงานสารบรรณ รวมทั้งการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบและเกิดความสุขในการทำงาน...

  read more

 more posts


คุณภาพการศึกษา

 


more posts

บริการชุมชน

 

 1. อาจารย์สิริกร บำรุงกิจ เดินทางไปแนะแนวการทำข้อสอบโอเนตวิชาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม จำนวน 80...

  read more

more posts


กิจกรรมการศึกษา

 

 1. เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้จัดพิธีไหว้ครูสำนักวิชาศิลปสาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561...

  read more

 2. การประเมินการนำเสนองานการปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

  การประเมินการนำเสนองานการปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

  เมื่อวันที่ 2 ก.ย.2561 คณาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมกันประเมินการนำเสนองานการปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4...

  read more


more posts

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 1. สำนักวิชาศิลปศาสตร์จัดกิจกรรมเนื่องในวาระ 19 ปี ในวันที่ 9 – 10...

  read more


more posts