ข่าวล่าสุด

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้จัดพิธีไหว้ครูสำนักวิชาศิลปสาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร M-Square โดยได้รับเกียรติจากรองคณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ รศ.ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ เป็นประธานในพิธี และมีผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจนนักศึกษาสำนักวิชาศิลปศาตร์ทั้ง 4 ชั้นปีเข้าร่วมพิธี On 21 September 2018, the MFU Liberal Arts’ Student Uninion held the faculty’s Teacher Appreciation 2018 Event at Mok Kham Luang Room, M-square building. All faculty...

read more

ประชาสัมพันธ์

 

 1. ศึกษาดูงานสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

  ศึกษาดูงานสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

  คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในด้านงานบริหารบุคคล งานประกันคุณภาพการศึกษา งานบริหารหลักสูตร งานธุการและงานสารบรรณ รวมทั้งการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบและเกิดความสุขในการทำงาน...

  read more

 2. ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

  ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

  สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในวันที่ 31 กรกฎาคม...

  read more

 more posts

วิชาการ

 

 1. บรรยายพิเศษ

  บรรยายพิเศษ

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 1 ได้เชิญ...

  read more

 2. เตรียมความพร้อมด้านจัดการเรียนการสอนให้อาจารย์ในสำนักวิชาก่อนการเปิดภาคเรียนใหม่

  เตรียมความพร้อมด้านจัดการเรียนการสอนให้อาจารย์ในสำนักวิชาก่อนการเปิดภาคเรียนใหม่

  สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จัดการประชุมสำนักเพื่อปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ แนะนำสำนักวิชา ผู้บริหาร สาขาวิชาและส่วนงานต่างๆ ในสำนักวิชา เพื่อให้อาจารย์ใหม่...

  read more


more posts


คุณภาพการศึกษา

 


more posts

บริการชุมชน

 

 1. อาจารย์สิริกร บำรุงกิจ เดินทางไปแนะแนวการทำข้อสอบโอเนตวิชาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม จำนวน 80...

  read more

 2. อาจารย์ณชญาดา ศรีธรรม อาจารย์ณัญฉรียา รัตนพันธ์ และอาจารย์พิทักษ์ ตระกูลสว่าง เดินทางไปเป็นวิทยากรกิจกรรมติวก่อนสอบ...

  read more

more posts


กิจกรรมการศึกษา

 

 1. เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้จัดพิธีไหว้ครูสำนักวิชาศิลปสาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561...

  read more

 2. การประเมินการนำเสนองานการปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

  การประเมินการนำเสนองานการปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

  เมื่อวันที่ 2 ก.ย.2561 คณาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมกันประเมินการนำเสนองานการปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4...

  read more


more posts

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 1. สำนักวิชาศิลปศาสตร์จัดกิจกรรมเนื่องในวาระ 19 ปี ในวันที่ 9 – 10...

  read more

 2. วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-11.00 น....

  read more


more posts